2018. Igehírdetési vázlatok

 

 

2018. 03. 30 Nagypéntek

Lectió: Mt 27, 31-50
TEXTUS: Mt 27, 54 “Bizony Isten Fia volt ez!”

Megváltó halál

1. A kereszt a szenvedés helye
A kereszt a bűnök megtorlásának eszköze, igazságszolgáltatás. A bűn indulatokat generál a másikban, az indulat pedig ehhez megfelelő viselkedésben testesûl meg: gúnyolás, káromlását, gyalázás. Így viselkednek a Golgotán is a kivégzést kísérők. Akkor is, ha nem igaz a vád, nincs is elkövetett bűn, nincs igazságtartalma, csak vélt, DE kimondott, kihírdetett a bűn. Ilyen ez a tömeg Jézus körül.
Jézus 7-szer szólal meg a kereszten:
1. “Én Istenem, én Istenem miért hagytál el engemet?” Mt 27,46.
Ez a 22. Zsoltár idézete, a mindenkori haldokló zsidó férfi imája. Egy változtatás van a Zsoltárhoz képest: maddua= kérdőszó, miért? Számonkérő értelemben: elhagytál, miért engem, a téged hívőt? Lámá-t mondja: elhagytál, de milyen célból, mi ezzel a szándékod? Az odabízás hitvallása.
2. “Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek” Lk 23,34 Nem a hóhérok káromlása, hanem közbenjáró ima hangzik 3. “Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban” Lk 23,43 Soha nem késő megtérni a bűnösnek.
4. “Atyám a te kezedbe tettem le az én lelkemet.” Lk 23,46 A haldokló végrendelete, a szabad lelkét Isten kezébe adja.
5. “Asszony, íme a te fiad! Íme a te anyád!” Jn 19, 26-27 Családfőnek Jánost kéri, jelöli ki, hogy gondoskodjék övéiről.
6. “Szomjúhozom.” Jn 19,28
Az ecet, amit adnak neki tisztítja a légutakat, az alélt magához tér és újra érzi a szörnyű fájdalmakat. Mély magány lelki értelemben.
7. “Elvégeztetett.” Jn 19,30
A három éves messiási szolgálat győzelmi summája. Atyám elvégeztem a rám bízottakat.

2. A kereszt a felvállalás helye.
A bűntelent a bűnökért szegezik keresztre, mert a bűn elégtételt kíván, Isten igazságos. Káté 10-11. De kinek a bűneiért? A bűnben született emberért, hogy a helyén, Isten közelében legyen. Helyettünk. Pl a nyolcadikosok órája; Az alkoholista a családban akiért utána mennek. Házaspári csendesnap bizonyságtetéle. Megtette értünk, nem tehetünk mást mi sem, akik elfogadtuk. Lábmosás példája. Így szeretett téged Isten, egyszûlött Fiát adta érted, ha hiszel benne el ne vessz, hanem örök életed legyen. Ebben a szeretetben vállalhatod fel te is a rad bízottakat, csak ebben a szeretetben. Ez a te kereszthordozásod. Nem a magamutogató szenvedésed, nyögésed, hanem a szeretetből átvállalás, felvállalás.” A szeretet az utolsó időben kihül.”

3. A kereszt a szabadulás helye.
“Elvégeztetett.” Megítéltetett a bűn. Nincs már hatalma. Isten országa kiöntetett a világban. A harag pohara majd a meg nem tért világrészt fogja súlytani. Isten országának ereje szétáradhat a te ereiben is. Az élethez szükséges a halál, így van újrakezdés, feltámadás. Bóla Balázs mondata: olyanok vagyunk, mint a láncra kötött kutya a bűneinkben. A kereszt körül van már a lánc, oda lett szegezve, a megláncolt szabad! Ámen.

 

VÁZLAT 2018. 03. 25. Virágvasárnap
Levtió: Mt 21 1-13.
TEXTUS: Mt 21,13

Az imádság háza

1. Mit mondanak az ószövetségi próféciák az imádság házáról?
Ézs 56, 7-8. A pogányok megtérése és összegyűjtése Jeremias 7,1-20 A templomba vetett hamis hit és a bűntetés.
Megtérés nélkül hamis a a templomban forgolódás, az imádság is. Ítéletet von maga után.

2. Jézus az életünket minősíti az imádság házában.
Az igazságtalan ítéletet, az özvegyek elnyomását, az ártatlan ember bántását, idegen istenek tiszteletét. Jer 7,5-6. A hazugságot, lopást, gyílkolást, paráznaságot, hamis esküdözést megvizsgálja az Úr. Jer 7,9. Elrettentő példát is elénk hoz: az északi országrész pusztulását és a heródesi templom pusztulását. Talán ezért félelmetes templomba járni, tudom, hogy Isten átvizsgál és megítéli bűneimet? De egyben felszólít: Térj meg! Ő, Jézus a békesség királya megtisztít, meggyógyít. Mt 21,14. Vakok, bénák mentek hozzá és meggyógyította őket, csodákat tett. Gyerekek dicsőítették Jézust a megtisztított templomban.

3. Hogyan vagyok jelen az imádság házában?
Számunkra imádság háza a templom, mint külső épület, de a saját hívő életünk is, mint a Szentlélek temploma. 1. Kor 6,19. Nap, mint nap belépünk a belső szobánkba, dicsőítjük Istent, hálát adunk és engedjûk, hogy megvizsgáljon, elénk hozza bűneinket és ne akarjunk addig felállni, amíg meg nem térünk bűneinkből. Szabadító Jézust köszöntünk Virágvasárnap! Ámen

331/1
331/2-3
342/8
331/4-5
90

VÁZLAT 2018. 03. 11.
Lectió: Mt 21, 23-32
TEXTUS: Mt 21,22

Az imádságban rejlő erő

Március az IMÁDSÁG hónapja a gyakorlati keresztyénségünk áttekintésében.

Előzmény: Nagyhétben járunk, a megtisztított templomban a hét elején minden reggel megjelenik Jézus és tanít, gyógyít. Nagy sokaság veszi körül, királyként tisztelik őt, hallgatják tanításait. Az írástudók próbálják a kérdéseikkel összezavarni, a népet ellene fordítani. Egyik reggel a terméketlen fügefa kiszáradása nagy csodálkozást vált ki még a tanítványokban is. A legnagyobb kérdés Jézus személyével kapcsolatban: honnan van a hatalma?
Jézus nem sajátítja ki csak önmagának Isten hatalmát, hanem felfedi, hogy HIT-tel mondott imádsággal kapcsolódhatunk bele Isten erőterébe.

1. Mit néz, vizsgál benned Isten, amikor te imádkozol?
Nem a szavak számítanak Istennek, nem a megszólítás maga, nem a formai keret, pl a végén ámen legyen…Isten nem a szavaid formáját, hanem a szíved becsületességét és hódolatát vizsgálja meg. Minél többet tanít önmagáról, minél többet ismersz az ő lényéből, annál megfelelőbbek lesznek a szavaid, a hozzáállásod. Engedd, hogy Isten tanítson önmagáról, aztán állj elè, “légy önmagad” a szent Isten jelenlétében. Lépj be a Szentélybe!

2. Jézus mire ad felhatalmazást, amikor imádkozol?
A “Jézus nevében” kifejezést talán nem csak a végén kellene hogy eszünkbe jusson, mert ez három dolgot tesz tudatossá bennünk:
– így emlékezteted magad az Isten jelenlétébe való belépésed jogalapjára. Nem lenne jogod Istent, az Atyát megközelíteni, ha ez nem a Fiú Isten megváltó munkája alapján történne. Bölcs dolog erre figyelmeztetni magunkat, ez történik, amikor kimondjuk ezt a kifejezést.
– Jézus maga tette világossá, hogy az ő nevében mondott kéréseket az Atya soha nem utasítja el. Jn 14, 13-14 Jézus “nevében” mondott kérés, olyan kérés, amelyre ő adott felhatalmazást. (A mennyei erő bankszámlájáról csekket töltenek ki a számodra, ha a csekk célja a mennyei elgondolással megegyezik). Csak akkor imádkozhatsz Krisztus nevében, ha az ő megbîzottjaként cselekszel. Pl az egyházi bankszámlák.
– De a mennyeinél még azt is megvizsgálják, hogy azok az imák, amik “Jézus nevében” szavakkal végződnek, tükrözik e Jézus akaratát. Csak ahhoz van jogom Jézus nevében kérni, ami illeszkedik Isten akaratához, ami beleillik Isten örökké való tervébe.

3. Az ima Isten akarata szerint:
– Mindig Isten akarata, hogy dicsérjûk őt, adjunk hálát neki és valljuk meg a bűneinket ( az istentisztelet első nagy imája).
– Mindig Isten akarata, hogy nyíltak legyûnk őelőtte, hálaadással tárjuk fel kívánságainkat. Pl Uram én valóban nagyon szeretném…. Ő szereti, ha megosztjuk vele a problémáinkat 103 Zsoltár 13.
– Mindig Isten akarata, hogy imádkozzunk ellenségeinkért Mt 5,44
– Minél jobban ismerjük a Szentírást, annál jobban értük, hogy Isten hogyan látja a dolgokat. Minél többet megértünk az ő szemléletmódjából, annál inkább tudni fogjuk, hogy egy adott esetben mi az ő akarata.
– Mindig Isten akarat, hogy a bibliai ígéreteket komolyan vegyük és számítsunk beteljesedésükre.
– Ha tépelődünk Isten akarata felől, ő bíztat, hogy kérjünk bölcsességet és megkapjuk a tisztánlátást. Jakab 1,5-7
Az ámen szó jelentései: igazság, igazán, úgy legyen. A Jelenések könyvének amen-jei a legdrámaibbak, az Istent és a Bárányt dicsőítő mennyei lények jóváhagyása: Igen, ó Uram ez tökéletesen így van! Megszokásból soha ne mondjuk, csak ha a kérést komolyan gondoltam és azt is, hogy váljon valósággá.

84/1
227/1-3
294/1
295/1-2
90.

 

VÁZLAT 2018. február 18.

Lectió: Mt 16, 13-20.
Textus: Mt 16, 16.

Kicsoda Jézus?

1. Ki neked Jézus?
Jézus Urunk egyre ismertebbé válik nemcsak Gallileában, Kapernaumban és környékén, hanem Júdeából, Jeruzsálemből is érkeznek írástudók, “szakértők”, hogy megállapítsák hiteles tanító e? Kérdéseik jel-kívánók, olykor provokatívak. Ezért is kérdezi meg Jézus a tanítványaitól: “Ti kinek mondotok engem?” Talán Péter a legvehemensebb, vagy a többiek nem tudnak határozott választ adni, de Péter így szól:” Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia”
Te vagy a Felkent, a megígért Messiás, az Isten választottja, aki megszabadítja népét bűneiből- īme e rövid mondat tartalma. És ez így helyes. Boldog aki ennek az ismeretnek birtokában van, mondja Jézus.
De hogyan ismerhető fel, hogy kicsoda Jézus? Erre is megadja a választ: ” a mennyei Atya fedte fel előtted”. Pál apostol is erről val: Gal. 1,11-16. “De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa Fiát énbennem, hogy hírdessem őt a pogányok között …” A mennyei Atya akarata és cselekvése ez. Péter személyesen megéli a Isten kinyilatkoztatását a Jézussal való közösségben, látja hallja őt. Pál annak előtte tanulmányozta az ószövetségi tekercseket, ismerte az Isten kinyilatkoztatását a Felkentről. A tények ismerete megvolt, ez neked is feladatod, ezért kell olvasni a Bibliát. Ez az alapozás( nem lehet megkerûlni!) aztán az a kitűzött cél, hogy személyesen Jézust megismerni, őbenne a Krisztust, a megváltót, s ez az Isten dolga. Az Ő kegyelme. “Közeledjetek hozzá, s ő közeledni fog tihozzátok”
Krisztust ismerni annyit jelent, hogy békét ismerni. A Bibliát azért sugallta Isten, mert azt akarja, hogy megismerd őt. Fel akarja tárni a szívét előtted egy szeretet-kapcsolatban. Ha hagyod, akkor ez a kapcsolat olyan mély, igaz, és intim lesz, hogy nem kérkedsz hanem magadba zárod, táplálkozol belőle, boldog leszel ha elmondhatod másoknak az ő jóságát, de talán még titkaitok is lesznek a megtapasztalásod által. Terád és Őrá tartozik ahogy formálja a jellemed, megerősít és bátorít. Szilárddá fogja tenni az életedet, mint egy kőszikla.

2. Ki vagy te Jézusnak?
Jézus építeni akar erre a személyes kapcsolatra, az elhangzott hitvallásra. Az Isten Országa erre a személyes felismerésből fakadó bátor hitvallásra alapozódik, az ilyenek közösségéből áll. Megrendíthetetlen hatalomról van szó. Péter személye a fontos, őrá akar építeni Jézus, mint egy vezetőre? Vagy a hitvallás a lėnyeg, a felismerés, a kötődés? Igen, ez a második a lényeg, (nyelvtanilag is, a szöveg alapján). Péter az első levelében meg is magyarázza ezt: “Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által… Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartására való nép vagytok, hogy hírdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” 1 Péter 2,5.9.
Még egy kérdés: arra hatalmazza fel az övéit, hogy hatalmaskodjanak, ítélkezzenek ( oldás-kötés) ? Ezt jelenti a kulcsok hatalma? “Amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyben is…”. Akkor mért volt botrány a bűnbocsátó cédulák árúsítása? A Biblia nem mond ellent önmagának, Jézus maga ad magyarázatot: ” Én vagyok az ajtó, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam… Aki énrajtam át megy be, megtartatik” Jn. Íme a mennyország kulcsa. Ki nyitja és zárja tehát a mennyek ajtaját? Jézus Krisztus. Hogyan? Áldozati halálával. Kinek a számára nyílik meg a mennyei ajtó? Aki befogadta Jézust, vallja az ő istenségét és általa bűnbocsánatot nyert. Ezt kell hírdetnünk, ha valaki elfogadja ezt az igazságot, akkor megnyílik előtte a menny ajtaja, mert bűnbocsánatot és örök életet nyert. Ha valaki visszautasítja, az előtt bezárul. “hírdessétek Annak hatalmas dolgait…” Az apostolok és mi is így tehát a kulcsok hatalmának birtokában vagyunk. Az egyházfegyelem másik összetevő: a bűnbánat, bűnvallástétel. Ennek gyakorlása az önfegyelmezés módja. Ez az úrvacsorázásban teljességgel láthatóvá is válik: Az járulhat az úrasztalhoz, aki felismerte, megbánta, megvallotta bűneit és eldöntötte, hogy harcol a bűne ellen, többet nem követi el. Îgy járulhat a jegyek vételére, különben ítéletet vesz önmagára, kizárja magát a mennyből.
Ki vagy te Jézusnak? Legyél egy sziklaszilárd hitvallója, az evangélium hírdetője, őszinte bűnvalló, s így sokak életének megmentője. Ámen.

179. 166.dallama
423/1-4. 485.dallama
173. 42.dallama
436/1-2
440.
90

VÁZLAT 2018. 02. 11.

Lectió: Mt 14,13-21

Textus: Mt 14,16

                                                 Éhező, vagy tanítvány?

Előzmények:

Mt 14,1-13 Keresztelő János haláláról szól, illetve Heródes negyedes fejedelem félelméről Jézussal kapcsolatban. Jézus hajóba szállt, maga mellé vette őket és elvonult velük külön egy Betsaida nevű városba, mert :

-“Heródes ekkor így szólt: Jánost lefejeztettem, de ki lehet ez, akiről ezeket hallom? És látni akarta őt.” Lk 9,9

– Aztán eljöttek tanítványai,( Jánosé) elvitték a holtestet és eltemették. Majd elmentek és hírül adták ezt Jézusnak. Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Mt 14,12-13

– Az apostolok visszatértek Jézushoz és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak…Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre és pihenjetek meg egy kissé.” Mk 6,30-31

– “Jézus felment a hegyre és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe.” Jn 6,3-4 És mégsem maradnak egyedül.

 1. A sokaság szükségeivel jön Jézus elé.

A sokaság, amikor meghallotta mindezt, ( Heródes prófétát ölt, a tanítványok munkálkodnak) utána ment gyalog a városokból. Mk alapján előbb odaértek, Jézus meglátta és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok és kezdte őket tanítani és meggyógyította a betegeiket. Ahogyan Jézus kivonul a lakatlan helyre az értelmetlen emberi gonosz viselkedéstől távol, úgy a sokaság is. Ebben a kivonulásban jelen van a felháborodás, elborzadás, a félelem, a kiszolgáltatottság, a tanácstalanság, a nyugalom utáni vágy, a kiábrándultság, a menekülés, a nyomor, a Jézus-féltés, biztonság keresés. Megszánni valók. Jézus tanítja és gyógyítja őket, megnyugodnak, ott maradnak pedig már esteledik. Jézussal biztonságban érzik magukat.

 1. A tanítványok kéréssel jönnek Jézus elé.

Amikor esteledett, mennek oda Jézushoz a kérésükkel:” Lakatlan ez a hely és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba és vegyenek élelmet maguknak. Nincs egyebünk, csak 5 kenyerünk és két halunk.” Kérésükben ott a fáradtság, talán az aggódás: lakatlan, későre jár, nincs szavak erős üzenetet rejtenek. Elég ebből, menjenek! Menjenek és gondoskodjanak magukról. Eleget segítettél már. Ők nem a pásztor szemével, hanem a béres szemével látják akkor a sokaságot. A megvendégelés után Jézus el is kûldi őket magától, hajóba kell szálljanak, magukban kell visszaindulni a túlpartra. Majd a hajóban borulnak le előtte és vallják: ” Valóban Isten fia vagy!” Mt 14,33 Jézus úgy teszi helyre a fáradt tanítványokat, hogy teljesíthetetlennek látszó feladatot bíz rájuk:” Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni!” Abból ami van, Jézus bőséget teremt (mustármagnyi hit). A tanítványok részesei lehetnek a csodának, ők adják tovább a megáldott ételt. A történet végén a tanítványok összegeznek: a maradék 12 kosár, a jóllakottak 5000 férfi és a többiek kb 10-15 000 ember. Eufórikus.

 1. Ahogyan te állsz Jézus előtt

A Biblia olvasásod célja, hogy megismerd Jézust.

Amikor tanulmányozod a Bibliát, akkor ezeket a kérdéseket tedd fel magadnak:

– Van itt számomra figyelmeztetés?

– Olvasok e ígéretről, amely számomra is fontos?

– Találok benne követendő példát?

– Beszél ez az igeszakasz parancsról, amelynek engedelmeskednem kell?

– Rámutat olyan bűnre, amelyet el kell kerülnöm, vagy be kell vallanom?

– Van benne bátorítás a számomra?

– Említ e új tanítást Istenről, amit megköszônhetek?

– Találok benne imádságos szavakat, amelyeket én is elismételhetek?

– Említ e olyan megtapasztalást, ami rám is igaz?

Hogyan állsz tehát ma Jézus előtt, a felolvasott ige által hogyan találkozol Ővele? Bizonyára jó rácsodálkoznod, hogy Jézus is megrendült, amikor unokatestvére halálhírét meghozták, vágyakozott egyedûl lenni a gyászával, fájdalmával. De továbbra is felelősséget vállalt a tanítványaiért és összegyűjtötte őket, hogy beszámoljanak és megpihenjenek a kiküldetésük után. Ugyanakkor megszánta a hozzá siető szükségben lévő összezavarodott sokaságot. Ők voltak többen, rájuk fókuszált először. Isten szavát, igét hírdetett nekik. Most is igét hallunk és átjár bennünket is az akkor történtek ereje. Meggyógyultak, megnyugodtak, magukra találtak. Jézus közelében te is meggyógyulhatsz, megerősödhetsz, kicsit elveszítheted az idő szorítását, szabad leszel, békességes. Megvallhatod az aggodalmaidat a tehetetlenségedet, hogy talán terhedre van a másokról való gondoskodás, talán kétségbe is estél.

Van itt egy parancs a számodra, számunkra: ” Nem kell elmenniük: Ti adjatok nekik enni!”

Élő kenyeret! Ültessétek Jézus köré az embereket. Ez egy konkrét feladat: ültessétek Jézus köré a szeretteiteket, mindenkit, az igében megszólal Jézus, és adja önmagát. Jn 6,44-51. 58.   Ámen

 

VÁZLAT 2018. 02. 04.

 

LECTIÓ: Mt 13,10-23.

TEXTUS: 1. Péter 2,2.

 

A református keresztyén életgyakorlat második nagy lépéséhez értünk: A Szentírás rendszeres olvasásához.

                                                            A BIBLIA ISTEN SZAVA

 1. Hogyan viszonyulsz A Bibliához?

Mit jelent számodra a Biblia? Hogyan közeledsz Isten kijelentéséhez? Te és a Biblia.

 1. Isten ma is szól hozzánk.

Ugyan az az arc, ugyan az a külső, de más ember. 1. Péter 2,2-ben az Íge azt állítja, hogy alapvető hatással van az olvasójára: lelki növekedést ad ” AZON NÖVEKEDJETEK” . A kezdő olvasónak, mint a tej, de minél többet fejlődsz lelkileg, annál erősebb táplálék lesz az Ige igazsága.

Az Ige világos erkölcsi vezérfonalat ad, amelyhez igazíthatod az életed. Nem utasítások gyűjteménye: ezt tedd, ezt ne tedd, hanem az Ige erkölcsi tájékoztatást ad, mely érvényes minden korban, kultúrában, erkölcsi környezetben, tehát abszolút változatlan erkölcsi alapelveket jelent ki Isten az ő Igéjében, ezek az összetartói a világmindenségnek. Hogyan ismerhetjük ezeket fel? Hogyan formálja át a lelkiismeretet?

– Az Ige ad egy mércét: Az Ige fényt ad az erkölcsösségre, mert magát Istent jelenti ki.

Tanulmányozd úgy hogy engedelmeskedsz az Igének és a zűrzavarból rend lesz. Zsoltár 119,9. “Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.”

– Az Ige felszabadít: a kijelentett igazság szabaddá is tesz arra, hogy megfelelj neki. A Szentírás nem egy erőtlen erkölcsi rendszer, amely nem tud segíteni a bajba jutott emberen, hanem hatással van a viselkedésedre “Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” Zsolt 119,11. Ez a változás nem megy összeütközés nélkül. A gonosz is személyes valóság (bukott angyal), a megszokás az ő oldalán lesz, és szorgalmasan ellenáll a kísérletednek, hogy Isten akarata szerint élj. Leghatékonyabb fegyver Pál apostol szerint: “a Lélek kardja…., ami az Isten igéje”. Eféz 6,17.

– Az Ige bölccsé tesz. Nem nagyobb tudásúvá, hanem bölccsé, azaz meg tudod különböztetni az alapvető igazságot a lényegtelentől és így helyesen tudsz cselekedni függetlenül a körülményektől. “Minden tanítómnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem. Értelmesebb vagyok a véneknél, mert megfogadtam utasításaidat.” Zsolt 119,99-100. A bölcsesség mindig alázatos és kész a tanulásra. Erkölcsi ösvényről beszél, nem fizikairól “Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága”. Zsolt 119,105. Ebből a vezetésből békesség származik, Isten békéje növekedni fog benned, minél inkább megérted a Szentírást. Ez olyan békesség, amely annak megértéséből ered, hogy Isten irányít mindent és te őhozzá tartozol. A körülötted lévő zűrzavar, csak a valóság felszíne, ez még a testi jólétedet is feljavítja “velő a csontjaidban”.

 

 1. Gyakorlati problémák, melyek akadályok a rendszeres bibliaolvasásban.

– Kétségek az isteni ihletettséggel szemben. Közeledj úgy, hogy engeded, hasson rád a Biblia. Azaz, hajlandó vagy bármilyen igazságot gyakorolni, amit meglátsz benne. A kiindulási pont: a Biblia olyan történelmi dokumentumok gyűjteménye, amelyek hitelessége bizonyított. Olvasd és hagyd hogy szóljon hozzád! -Kérlek Uram mutasd meg, hogy ezek a dokumentumok valóban a Te Szavadat jelentik! – Nyitott értelemmel olvasd, valóban mit is mond, és valósítsd meg a megértett igazságokat. ( pl egy tudós dilemmája: mi lesz ha teljesen megváltozik az életem?)

– A másik probléma, lehet az, hogy túlzottan tudatában vagy rendkívüliségének és gátlásaid lesznek amikor olvasod. Megmarad elvi üzenetnek, ahelyett, hogy: mi a mai mondanivalója az igerésznek?

– Az is probléma lehet, hogy van egy előre gyártott elképzelésed, hogy hogyan is szól hozzád Isten és ha nem ez történik, összezavarodsz. Azt gondolod: fel kell hangolódj hozzá, valami különös állapotot képzelsz a Lélek felkészítésének. Sugalmazott állapot. De Isten egyszerűen szól az Ő dokumentumából, igen, a Lélek által fogékonnyá teszi az elmédet, de neked alázatosan kell közeledned. -Tudom Uram a korlátaimat, kérlek segíts az Ige megértésében.- Így nem lesz benned büszkeség, elfogultság, előítélet az igazság meglátásában.

Bizonyára lesznek, vannak kérdéseid az olvasott Igével szemben, ez jó, gondolkodó ember vagy, olykor segít más fordítás elolvasása is. Van hogy meglepődsz, nem azt tanítja, amit te gondoltál, hogy tanítania kell a Bibliának. Amikor az életünk legmélyebb titkairól tudakozódunk, valószínű, hogy lesznek olyan gondolatok, amik megráznak, megzavarnak. Némelyik kapu lesz egy mély felismerésre, termést hoz, másik megmaradhat ma még titoknak. De mindebben nem vagyunk egyedül hagyva, itt a gyülekezetünk, a hét közbeni lelki alkalmak, lehetőség a kérdezésre, megbeszélésre, a nagykorúsodásra. Zsid 5,13-14.  Ámen.

65/1, 65/2-3.

372/1

165/5-6, 90

 

VÁZLAT 2018. január 21.

Lectió: Mt 9,18-26.
Textus: Zsid 10,39.

A KIPRÓBÁLT HIT

A hit a gyakorlati keresztyénség alapja. Keresztyén életünk akkor kezdődött, amikor hinni kezdtünk.
Jézus Urunk két mondata hangzik el a mai Ígében a hittel kapcsolatban:
” Ne félj, csak higgy!”- Jairusnak és ” A te hited megtartott téged.”- a vérfolyásos asszonynak. Mind a kétszer megpróbált és végül meggyógyult életekről számol be a Biblia. Erről gondolkodunk ma.

1. Minek az eszköze a hit?
A hit az ember igen válasza Isten kezdeményezésére. Amikor megértetted az Írás-igehírdetés alapján, a Szentlélek vezetésével, a Krisztusról szóló igazságot, elhatároztad hogy meghajtod az akaratodat Krisztus előtt és rábíztad az életedet. Azaz igennel válaszoltál Isten hívására. Ez a válasz a hit, a kezdeményező mindig Isten. Dönthettél volna tagadóan is. Jézus azt mondja: ” mustármagnyi hit” is elég, mert a hit válaszod Isten akaratára. Ne azt kérdezd: Mekkora hitem van? hanem: Mit akarsz megértetni velem Uram? Mit akarsz, hogy cselekedjem?
Jézus amikor megdicsért valakit a nagy hitéért, nem a belső lelki állapotát dicsérte, hanem valamilyen konkrét cselekedetet, megnyilvánulást. Pl római századost, a 12 éve beteg asszonyt a mai történetből. A hit döntése- válaszod Istennek-, látható lesz valamilyen cselekedetben, vagy a belső hozzáállásodban változol meg- a viselkedésmódban- ahogyan kész vagy, kész leszel igenlően válaszolni, Istennek engedelmeskedni.
Tehát a HIT Istentől ered, Ő kezdeményez, én válaszolok s létrejön a harmadik összetevő: a hit, amely az összeköttetést, a kapcsolatot biztosítja. Ő szól, én válaszolok és kezdjûk megismerni egymást. Minél jobban ismerem, annál könnyebb engedelmesen válaszolnom.
A Zsid 11,1 hit definícióját kicsit más oldalról megközelítve: ” A hit pedig a REMENYLETT dolgok bizonyossága, a NEM LÁTOTT DOLGOKRÓL való meggyőződés.” A hit tehát az az eszköz, mely által a keresztyén emberek a fizikai időn-téren kívüli dolgokat visznek véghez és az egyébbként megvalósíthatatlan reményeket valóra váltják. ( 12 éve beteg asszony megérinti Jézus ruháját és meggyógyul) A hit es az engedelmesség elválaszthatatlan egymástól. Isten adott hitet, hogy az Ő munkájába beállj. A hited egy kapcsolódási pont, hogy Isten valóra váltsa akaratát. Hívő ember az örök cél munkatársa, ” hogy életet nyerjünk ” Zsid 10,39.

2. A hit gyengülésének vagy növekedésének okai A hitet gyengíti a kételkedés. Zsid 10,38. Elbizonytalanodhatsz Isten erejében, vagy szeretetében. Vagy azt kétled, hogy tud neked segíteni, vagy azt, hogy akar-e. Az első dolog képtelenség, a második elképzelhetetlen. Jn 3,16.
Hogyan növekedhet a hitünk, hogy ne a meghátrálás emberei legyünk?
– Ha jobban megismered az Írást
– Ha megszabadulsz a szellemi, lelki terheidtől
– Ha visszagondolsz a kersztyenként megélt legnehezebb tapasztalataidra.
A Szentírás Isten beszéde. Zsid 12,1-3. Jézus Urunkra mutatva bátorít a hitben erősödésre. És mellettünk vannak lélekben a bizonyságtevők, a megküzdöttek példái is. A Zsid 10-12. fejezetek mind a hit példaképeit hozzák elénk.
Miközben tanulmányozzuk a Bibliát, növekedünk a hitben. Kétszeresen személyes a medszólitása: Isten személyes ûzenetét tartalmazza és, mert olyan test-vér emberek üzenete, akik megvívták a hit nemes harcát. A Biblia Krisztusának ereje téged is elér, kitartása, ellenálása, melyet megoszt veled, lassan a sajátoddá válik. Formál a maga képére.
Másodszor tehát a bűneink megvallása , a haszontalan dolgoktól való elfordulás szintén erősíti a hited. Az emberi természet lehetetlenné teszi, hogy egyszerre több elsődleges célunk legyen. ” Nem szolgálhattok két úrnak” Mt 6,24. Te ki vagy Testvérem elsődlegesen? Ha hívő ember vagy, akkor ez az első és így vagy édesanya, édesapa, tanár….Nem fordítva. Pl keresztyén TANÁR, hanem KERESZTYÉN, aki tanár. Jézus Urunk rugalmatlan és megalkuvás nélküli hűségre hív bennünket. El kell távolítani azokat a célokat, kötelezettségeket, amelyek ellentétesek a hívő mivoltoddal. Akkor nevezheted magad a hit emberének.
Visszaemlékezésed a nehéz időkre szintén erőt, növekedést adnak. A csodákról e jövő héten.

3. Isten mit tesz a hited növekedéséért
Istennek még inkább célja a hited növelése, mert általad akarja az Ő céljait véghez vinni. Módszere akár a próba, a fenyítés. Zsid 12,4-11. Ez nem gyönyörűséges az Úrnak sem, számára is fájdalmas. Ézs 63,9 ” Minden Izraelt ért csapásban, Őt érte a csapás”. A fenyítés-fegyelmezés és a rá való reagálás viszonya a növekedés mércéje. A fegyelmezés a céltudatos nevelést jelenti, ez soha nem örvendetes és a maga idejében fájdalmasnak tűnik Zsid 12,11. A gyülekezet úgy halad előre, ahogy a hívő ember a fegyelmezésre reagál. A fájdalmat csökkenti a bizalom és a megértés. Pl A 12 éve beteg asszony visszatekintve az elmúlt évekre; John White gyermekének története. Jakab levele is bátorít Jak 1,2-3. Legyetek hát bátrak Testvérek, ne a meghátrálás emberei! A hit emberei legyünk!
Ámen.

42. Zsoltár/1.
479/1-3.
174
479/4
90.

 

 

VÁZLAT 2018. január 14.

 

LECTIÓ: Mt 7,15-29.

TEXTUS: II Tim 2,19.

 

                                          Iránytű vezetőknek és vezetetteknek, avagy 

                                                Mit tanít Jézus a vezetésről?

 

Cél: Isten országába bejutni, ill bevezetni az embereket.

 

 1. ” Ismeri az Úr az övéit” : A vezető személye.

A napi Ígében Mt 7,15-20 verseiben Jézus Urunk figyelmeztet, hogy óvakodjunk a hamis prófétáktól. Le is leplezi a hamis vezetőket, ragadozó farkasokhoz hasonlítja őket. Sőt a virágvasárnapi bevonuláskor a templom lerombolásáról szólva, a tanítványok kérdésére, hogy ” mikor lesz és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?” Jézus így válaszol” Vigyázzatok , hogy meg ne tévesszen valaki titeket! Sokan jönnek majd az én nevemben és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus!” A Felkent. Le kell leplezni a hamis krisztusokat!

    Pál apostol is küzd ezzel az aggodalommal: ApCel 20,28-31. Az ő céljuk, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat, nem Istenhez. Magukat építik, nem Isten Országát.

   DE, Jézus tanít arról, hogyan lehet leleplezni a hamisságukat: ” Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” Mt7,16. Ha Isten ãltal elküldött a vezető, ha Istenhez kötött a szolgálata, akkor a Lélek gyûmôlcseit termi a munkája, az egész élete. Gal 5,19-22. Szolgálatát a szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség kíséri. Jézus Urunk egész élete a Szentlélek jelenlétét közvetíti. Jézust megvádolták a néma ördöngős meggyógyítása után, hogy az ördögök fejedelmével szövetkezett és úgy gyógyított. Mt 12, 31-37. Urunk megbocsáthatatlan bűnnek mondja ki a Lélek káromlását! Kicsoda a Szentlélek? Isten munka közben.

“A fejsze a fák gyôkerére vettetett. Azért minden fa ,amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.”- kiáltja Keresztelő János. Csak az marad meg, aki Jézusban marad, mert Ő a (szőlő) tő, ” Aki énbennem marad és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkûl semmit sem cselekedhettek.” Jn 15,5. “Ismeri az Úr az övéit.” II. Tim 2,19. Ma is Krisztustól vezetett és a  Lélek által inspirált az igaz, jó vezető.

 

 1. Hogyan kell vezetni, hogy bejuss Isten Országába?

Egyszerű a válasz: Cselekedni kell az Atya akaratát! Ezt a jézusi igazságot erősíti meg újból, hírdeti nyomatékkal Pál apostol is Róm2,13. és Jakab apostol is. A törvény hallgatásából nem igazult meg még senki, csak akik cselekszik, azaz betőlti. Az ige hallgatása hitre vezet, a hit melletti döntésre, ez a személyes hit, de ha a hitnek nincsenek cselekedetei meghal ő magában Jak 2,14. Az elméleti hitnek nincs jövője, halott, az élő Istenbe vetett hit élő kell legyen, azaz mozgásban, fejlődésben, gyümölcstermésben van. Az élő Istenbe vetett hit gyakorlati hit, gyakorlatra lefordított, azaz élet-istentisztelet. Erre tanít a Hegyi beszéd, Jézus törvényhírdetése. ” Aki hallja a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló az okos emberhez.” Az értelmes ember, a megújított, megváltott, felébresztett elméjű ember, cselevő képes ember. A mai világ rendetlensége ( káosza) az elaltatott ember állapotából ered, mert a lelkiismerete elsorvadt. Ennek jelei: megszűnik a tisztánlátás, a szavahihetőség hiánya, az értékekben aránytévesztés van, zavaros érzelmi élet, passzivitás egészen a nihilizmusig, és menekülés a pótcselekedetekhez.( Barlay Ö. Szabolcs Lelkigyakorlat egy sátáni vírus ellen) Gyakorlati keresztyén élet, vagy keresztyén életgyakorlat: ” Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja” II. Tim 2,19. Tehát, ” aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát” az megy be a mennyek országába.

Hogyan kezdj hozzá? “Eggyel a legkisebbek közül tedd meg!” mondja Jézus: adj ennie, adj innia, ruházd fel meztelenségében, látogasd meg, ápold és gyógyítsd meg! Miért könnyű ez az egyik testvérnek és miért nehéz a másiknak? Mėg csodálkozunk is, hogy az egyik egyre erősebb, bölcsebb, rendezettebb életet tud élni, a másik szétesik. Azért, mert a hitrejutás valõban felébresztette testvérünket és ez a döntése s Jézus iránti hálás szeretete folyamatos cselekvésre indítja. Önzetlen cselekvésre.

Legyen így a te életedben is Testvérem!     Ámen.

 

 1. Zsoltár/1.

345/1-3

368/1

345/4

445/1.5.

90

 

 

 

 

 

 

VÁZLAT 2018. január 7.

LECTIÓ: Máté evangéliuma 5, 43-48.

TEXTUS: Efézus 6. 23.

 

Új életforma-keresztyén életgyakorlat: “szeretet hittel együtt”, mint tökéletesség.

 

2018-ban szeretném, hogy minden testvéremmel végiggondoljuk, és tudatosan megéljük a keresztyén életünket-életgyakorlatunkat.  Megfogalmazzuk Isten Igéje által ennek jellemzőit, lépéseit és aztán tudatosan igazítsuk ehhez a mindennapokat.

 

 1. Mit jelent a Bibliában: tôkéletesnek lenni?

Mt 5,48. “Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy a mennyei Atyátok tökéletes.”

A tökéletesség a szentséget jelenti, melynek Isten a forrása, visz tovább a Biblia bennünket: III. Mózes 19,2 ” Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez és ezt mondd nekik: Szentek legyetek, mert én az Úr , a ti Istenetek, szent vagyok.” Két kategóriát ismerünk a világban: a profán és a szent. Isten , aki a Szent, maga húz határt a kettő közé a saját személyével. Nem volt mindig így, csak a bűneset után, amikor a bukott embert kizárta az Édenből, hiszen minden Istené. Szenteljétek oda magatokat, mert én az Úr szent vagyok.” III. Móz 20,7. ” Ebből következik:” Legyetek előttem szentek, mert én az Úr , szent vagyok és ELKÜLÖNÍTETTELEK benneteket a népektől, hogy az enyéim legyetek.” III. Móz 20,,26.

Tehát a tökéletesség a Szent Istenhez tartozásban formálódik ki, mert “Szentek legyetek, mert én szent vagyok”

  ” a ti Istenetek vagyok”

  ” szenteljétek oda magatokat”

  ” elkülönítettelek benneteket”

  ” enyéim legyetek”

 

 1. Hogyan válunk szentekké?

Nem emberi produktum, hanem az ” Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól” Ef 6,23. van.

A Mt evangéliumban Jézus felmutatja a szent- tökéletes életgyakorlatot a Hegyi beszédben.

” szeressétek ellenségeiteket, Imádkozzatok azokért, akik üldöznek”. Istennél nincs személyválogatás, idézet a mai igeszakaszból. Mt 5, 45-47.

Jézus Urunk mindezt elénk élte, beszámolnak erről az evangéliumok. Isten országának törvényei ezek, a Szent Isten rendje. Jézus értelmezte, felmutatta és betöltötte. Ez a rend mentes minden bűntől, szabad minden haragtól és indulatos cselekedettől. Tiszta élet,  Isten közelében, belőle táplálódó szabadság. Őáltala, kegyelemből nyerhetjük el ezt a státuszt, emelkedhetünk felül a pogány életformán. Jézus mozgósít erre az életformára! “Legyetek…!”

 

 1. Szent élet a gyakorlatban:

 A hit döntésével, mely párosul a szeretet cselekedeteivel élhetem meg Isten felszólítását. ” Legyetek szentek” , “Legyetek tökéletesek”. Így lesz békességem is, szeretet hittel egyûtt. Ef 6,23. Azért van szükségem a hit döntésére, mert így van forrása a szeretből való cselekvésemnek, így lépek ki a saját tökéletlen körömből-pogányságomból. A hívő ember Isten közelében élő ember, hozzá tartozó, Őrá tekintő. Isten elkülönítő szeretetét megtapasztalva,-hogy Jézus szeretetből cselekedet, adta önmagát értem-, indít bennünket a hit döntésére. Aki hisz Istenben, nem marad tétlen, hanem kész a szeretet cselekedeteire. Sőtt, nem is lehet más mozgató rugója a cselekedeteimnek, mint az önzetlen szeretet, a másik ember javára. Mi a cselekedeteid mozgatója Testvérem?

Ez tehát a keresztyén életgyakorlat első megnyílvánulása, kiindulása.   Ámen.

          

 

Comments are closed.